سامانه دوره های آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

کارگاه اخلاق ورزشی باشگاه داران

عمومی کارگاه تئوری سرفصل دروس: مسئولیت اخلاقی، مهارت ها و روشه ها، مسائل و موقعیت ها (بازی جوانمردانه، عفو و گذشت، تکریم شخصیت، محیط معنوی و اخلاقی، تشویق، آثار قدرشناسی، تواضع، تکبر و آثار آن، بزرگداشت رقیب، حفظ حرمت. ...

مشاهده

کارگاه بهداشت باشگاه داران

عمومی کارگاه تئوری سرفصل دروس: سلامت در حوزه کار و اشتغال، بهداشت کار، ایمنی کار، تجهیزات حفاظت فردی، بهداشت و اهمیت آن در اماکن ورزشی، ایمنی در اماکن ورزشی، ... ...

مشاهده

کارگاه کمک های اولیه باشگاه داران

عمومی کارگاه تئوری سرفصل دروس: اصول ایمنی، خود امدادیی و دگر امدادی، ارزیابی مصدوم، حمایت های حیاتی پایه، خونریزی و شک، زخم ها و پانسمان، تروما، آتل بندی، نجات و حمل مصدوم، کیف کمک های اولیه، مسمومیت ها، CPR، سوختگی ها. ...

مشاهده

کارگاه حقوق ورزشی باشگاه داران

عمومی کارگاه تئوری سرفصل دروس: حقوق ورزشی و کلیات آن، مسئولیت قانونی و انواع آن، مسئولیت جزایی در ورزش، ماده 158 قانون مجازات اسلامی و تحلیل آن، مسئولیت های حقوقی سرپرستان ورزشی، مسئولیت مدنی مدیران فنی و اداری در ورزش، جرائم مالی مدیران ورزشی، بیمه در ورش. ...

مشاهده

کارگاه مدیریت ورزشی باشگاه داران

عمومی کارگاه تئوری سرفصل دروس: تعریف مدیریت، مدیریت و رهبری، ویژگیهای رفتاری مدیر ورزشی، تعریف وزارت ورزش و جوانان، آشنایی با سازمان های ورزشی داخلی و بین المللی، مدیریت و برنامه ریزی در ورزش، مدیریت اماکن ورزشی، مدیریت اعزام ها، مسابقات و اردوهای ورزشی ویژه موسسان و مدیران داخلی باشگاه های ورزشی ...

مشاهده

کارگاه دانش افزایی تئوری مربیگری درجه 1

مربیگری کارگاه تئوری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به توضیحات مراجعه نمائید. ...

مشاهده

کارگاه دانش افزایی تئوری مربیگری درجه 2

مربیگری کارگاه تئوری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به توضیحات مراجعه نمائید. ...

مشاهده

کارگاه دانش افزایی تئوری مربیگری درجه 3

مربیگری کارگاه تئوری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به توضیحات مراجعه نمائید. ...

مشاهده

تئوری مربیگری درجه 1

مربیگری دوره آموزشی تئوری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به توضیحات مراجعه نمائید. ...

مشاهده

تئوری مربیگری درجه 2

مربیگری دوره آموزشی تئوری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به توضیحات مراجعه نمائید. ...

مشاهده

تئوری مربیگری درجه 3

مربیگری دوره آموزشی تئوری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به توضیحات مراجعه نمائید. ...

مشاهده